Lavinia Sas

8.6 min read

Back to all Testimonials

Share this post

English translation follows.

Numele meu este Lavinia Sas. M-am născut în România, o fostă țară comunistă din Europa de Est, regiunea Transilvaniei. Am crescut într-un apartament cu 2 camere împreună cu părinții și sora mea. Toată viața am trăit modest fără să am prea mulți bani. La fel e și astăzi. Muncești din greu, dar salariul tău este mic. Știu ce înseamnă să nu ai mâncare, să nu poți cumpăra hainele pe care ți le dorești, să te plimbi cu pantofii rupți, să nu ai bani pentru a cumpăra un bilet de autobuz etc. Poate de aceea înțeleg cât de important este The Humanity Party este. La vârsta de 14 ani am cunoscut și devenit membru al Bisericii LDS. La 23 de ani m-am căsătorit cu Cosmin Sas.

Chiar dacă eram o membră foarte sârguinciosă și dornică să respect toate regulile și poruncile, am început să simt că nu sunt niciodată suficient de bună, că nu pot fi suficient de demnă, că nu pot îndeplini toate cerințele, că nu mă pot ridica la nivelul așteptărilor. M-am simțit epuizată: fiul meu nu dormea noaptea (nu am dormit vreo 4 ani, ne trezeam la fiecare oră), munceam 12 ore pe zi, mergeam la activități bisericești după muncă, citeam din scripturi etc.

Cosmin Sas a fost cel care a început să caute răspunsuri despre motivul pentru care nu găsim liniștea și suntem practic nefericiți. Găsirea Lucrării Minunate și a Unei Minuni a fost un proces lung care a durat aproximativ 2 ani, poate mai mult.

Îmi amintesc că mi-a spus tot ce a citit și a găsit. Ce a găsit părea să-mi aducă claritate.

La un moment dat, într-o seară, în timp ce participam la o activitate la biserică , după ce activitatea sa încheiat, Cosmin a fost abordat de un domn din Australia, pe nume Christopher, care a vrut să vorbească cu el. Nu știu exact ce au vorbit, pentru că în acel moment alergam în permanență după fiul nostru Tudor (avea 3 ani), dar la finalul discuției a spus ceva care mi-a rămas în minte: că suntem înșelați de religie. După seara aceea nu l-am mai întâlnit.

Cosmin a fost și cel care mi-a arătat mărturia lui Ida Smith. Îmi amintesc că, când i-am văzut interviul, mărturia, am văzut-o ca pe o doamnă foarte cultă și sinceră și am crezut ceea ce a spus.

Am început să citesc și Partea Pecetluită, recunosc că nu am citit totul pentru că având în vedere că sunt româncă și citesc într-o limbă străină și cu un limbaj destul de dificil (cel puțin pentru mine a fost dificil), dar ceea ce am citit mi-a adus cunoștințe, înțelegere și claritate. Am ascultat emisiunile radio. Chiar dacă Cosmin era cel conectat, am rămas în apropiere și am ascultat.

Dar am vrut să știu dacă MWAW și Christopher au spus adevărul adevărat. Am făcut ceea ce știam la acea vreme și ce am învățat din Cartea lui Mormon: să gândesc, să meditez, să doresc sincer un răspuns, să mă rog pentru un răspuns, să citesc din Porțiunea sigilată. Într-o noapte am avut un vis (care părea a fi foarte real, nu știu cum să-l explic, de parcă lumea reală ar fi acolo). În vis, Cosmin vorbea cu 3 persoane.

Oamenii nu îmi erau cunoscuți , nu i-am mai văzut până atunci. Eram în spatele unui gard de plasă și nu puteam ajunge la ei pentru a auzi ce vorbeau, nu exista nici o poartă și plângeam, dar plângeam pentru că regretam ceva, ca și cum nu puteam fi și eu acolo. M-am trezit plângând. Am adormit din nou după câteva minute și am visat exact același lucru. M-am trezit și m-am gândit că a trecut mult timp dar când m-am uitat la ceas trecuseră doar 2 minute. Am adormit din nou și am avut exact același vis pentru a treia oară.

Nu am înțeles ce am trăit, dar am înțeles că, dacă nu aleg cu înțelepciune, voi regreta enorm.

După ceva timp, Cosmin a fost chemat la un consiliu disciplinar. Nu voi spune mai multe despre această chestiune, deoarece cred că este povestea lui de spus. Apoi a trebuit practic să aleg dacă să susțin biserica sau adevărul. Mi-am amintit de experiențele pe care le-am avut în anii precedenți și am ales adevărul.

După ce am acceptat adevărul, viața mea a devenit puțin mai ușoară, sunt mai tolerantă, am învățat să respect oamenii. Am învățat să tac mai mult pentru că nu știu nimic.

Acum sunt foarte atentă la fiul meu de 9 ani, la ce face, cum gândește și cum se comportă. Încerc să învăț cum să fiu ca un copil.

Nu am scris povestea personală mai repede pentru că nu-mi place să vorbesc despre mine, despre ce simt. Sunt timidă. Îmi place să-mi îngrop capul în cărți și să citesc.

Cu drag,

Lavinia Sas

grandini18@yahoo.com

My name is Lavinia Sas. I was born in Romania, a former communist country in Eastern Europe, Transylvania region. I grew up in a 2-room apartment with my parents and my sister. All my life I lived modestly without having too much money. It’s the same today. You work hard but your salary is low. I know what it means not to have food, not to be able to buy the clothes you want, to walk around with broken shoes, not to have money to buy a bus ticket, etc. Maybe that’s why I understand how important The Humanity Party is. At the age of 14 I met and became a member of the LDS Church. At the age of 23, I married Cosmin Sas.

Even though I was a very diligent member and eager to follow all the rules and commandments, I began to feel that I was never good enough, that I could not be worthy enough, that I could not meet all the requirements, that I did not rise to the level of expectations. I felt exhausted: my son did not sleep at night (he did not sleep for like 4 years, we woke up every hour), we worked 12 hours a day, I went to church activities after work, read from the scriptures, etc.

Cosmin Sas was the one who started looking for answers about why we can’t find peace and we are practically unhappy. Finding the Marvelous Work and a Wonder was a long process that took about 2 years, maybe longer.

I remember him telling me everything he read and found. Everything he told me he found seemed to bring me clarity.

At one point, one evening while attending an activity at church and after the activity was over, Cosmin was approached by a gentleman from Australia, named Christopher, who wanted to talk to him. I don’t know exactly what they said, because at that time I was constantly running after our son Tudor (he was like 3 years old) but at the end of the discussion he said something that stuck in my mind: that we are deceived by religion. After that evening I never met him again.

Cosmin was also the one who showed me the testimony of Ida Smith. I remember that when I saw her interview, her testimony, I saw her as a very cultured and sincere lady and I believed what she said.

I also started reading Sealed Portion, I admit that I didn’t read it all because considering that I am Romanian and I read in a foreign language and with a rather difficult language (at least for me it was difficult), but what I read brought me knowledge, understanding and clarity. I listened to the radio shows. Even though Cosmin was the one connected, I stayed nearby and listened.

But I wanted to know if MWAW and Christopher told the Real Truth. I did what I knew at the time, and what I learned from the Book of Mormon: to think, to meditate, to sincerely want an answer, to pray for an answer, to read from the Sealed Portion. One night I had a dream (which seemed to be very real, I don’t know how to explain it, as if the real world was there). In the dream Cosmin was talking to 3 people. The people were not known to me.i never saw them before. I was behind a net fence and could not reach them to hear what they were talking, there was no gate and I was crying, but I was crying because I regretted something, like not be able to be there too. I woke up crying. I fell asleep again after a few minutes and dreamed exactly the same thing. I woke up and thought that a long time had pass but when I looked at the clock it was only 2 minutes. I fell asleep again and had the exact same dream for the 3rd time.

I did not understand what I experienced but I understood that if I do not choose wisely I will regret it enormously.

After some time Cosmin was called to a disciplinary council. I will not say more about this matter because i think is his story to tell.Then I practically had to choose whether to support the church or the truth. I remembered the experiences I had in the previous years and I chose the truth.

After I accepted the truth, my life became a little easier, I am more tolerant, I learned to respect people.I learned to shut up more because I know nothing.

Now I am very attentive to my 8-year-old son, what he does, how he thinks and how he behaves. I’m trying to learn how to be like a child.

I didn’t write the personal story faster because I don’t like to talk about myself, about how I feel. I’m shy. I like to bury my head in books and read.

Love,

Lavinia Sas

grandini18@yahoo.com

Other Testimonials

  • My name is Jared David Peterson, I found the Marvelous Work and a Wonder (MWAW) in January of […]

  • My Testimony of the Marvelous Work and a Wonder. And last of all here is the testimony of […]

  • Dear Truth Seeker (at least I hope you are), Hi, my name is Sydney Greenburg Thiede. You do […]

  • (The Summary of my Life) My Name is Kevin Osas Christopher, I am From Nigeria (Edo State) and […]